Flera rökfria miljöer införs från 1 juli 2019. Det gäller lekplatser, idrottsplatser, hållplatser och perronger samt entréer och uteserveringar. Dessa nya regler kommer att gälla även för elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Tillstånd kommer att krävas för partihandel och detaljhandel med tobak och hårdare straff vid olaglig tobaksförsäljning införs.

Dessa förbättringar välkomnas av oss som på olika sätt är engagerade i det tobaksförebyggande arbetet i länet. Vi saknar dock bland annat en viktig åtgärd, ett förbud mot marknadsföring på försäljningsställen.

Marknadsföringen bidrar till ökad acceptans av tobak och den påverkar våra barn negativt. Det är upprörande att det fortfarande är möjligt att marknadsföra produkter som tar livet av varannan långtidsanvändare. En marknadsföring som dessutom tydligt visar att det är våra unga länsbor som är målgrupp och ska ersätta de trogna kunder som dör bort.

Artikelbild

| Lisa Skiöld

De senaste årens opinionsundersökningar visar att en klar majoritet av svenska folket är positiva till att stoppa all marknadsföring av tobak på försäljningsställen genom ett exponeringsförbud.

Våra grannländer, Island, Norge och Finland, har inför detta sedan länge. Varför tvekar Sveriges politiker?

WHO:s tobakskonvention innehåller alla de åtgärder som långsiktigt kan minska tobaksbruket. I Tobakskonvention framgår med stor tydlighet att bruket av all tobak, även snus, ska minskas och att åtgärderna ska gälla för samtliga tobaksprodukter. Dessutom betonas vikten av att tobaksindustrin, inklusive snusindustrin, ej ska tillåtas att påverka folkhälsopolitiken enligt artikel 5.3 i konventionen. I Agenda 2030, FN:s hållbarhetsmål 3 om en god hälsa för alla är också efterlevnad av Tobakskonventionen inskriven som en väg att nå målet.

Om ett år kommer Barnkonventionen att bli svensk lag. Det kommer då att bli obligatoriskt att följa huvudprinciperna om barnets bästa och barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. De båda konventionerna kan då tillämpas mer tvingande och med större kraft.

Artikelbild

| Dag ­Söderberg

Att skydda våra barn och unga är särskilt viktigt då vi vet att de som börjar tidigt med nikotin i någon form utvecklar ett mycket starkare beroende och att nikotin påverkar minne och inlärning negativt samt att problem med ångest och oro ökar i frekvens och styrka.

Även om rökningen i landet sakta minskar dör varje år 470 länsbor av sin rökning, 3 600 insjuknar och behöver sjukhusvård samtidigt som många av våra skolungdomar börjar sin rökarkarriär. Samhällskostnaden för rökningen i länet har uppskattats till minst 1 074 miljoner kronor. Varje år.

Regeringen har i ANDT-strategin 2016–2020 antagit målsättningen om ett Rökfritt Sverige 2025. Även Sveriges kommuner och landsting, 200 organisationer, professions-organisationer, vårdgivare med fleral har ställt sig bakom detta mål. Alla regioner och landsting, två tredjedelar av länsstyrelserna och ett femtiotal kommuner stödjer strategin hittills. En stor opinion för flera aktiva åtgärder för att nå målet finns alltså hos de som ansvarar för att omsätta detta i praktiken.

För att vårt lokala arbete ska bli mer framgångsrikt krävs ytterligare nationella politiska beslut om begränsande regler av marknadsföring av tobaksprodukter, smaktillsatser som lockar unga samt ytterligare utökat antal rökfria miljöer, till exempel tobaksfri skoltid.

Samhället måste visa att skyddet för befolkningens hälsa är viktigare än tobaksindustrins ekonomiska intressen.

Målet är att skydda våra barn och unga, minska lidandet för den enskilde individen och anhöriga, öka tillgängligheten för astmatiker och individer med överkänslighetsproblem för tobaksrök. Det handlar även om att minska kostnaden inom hälso- och sjukvården och se till att skattemedel används på rätt sätt för en god och jämlik hälsa och för en hållbar framtid.

Vi uppmanar länets riksdagspolitiker att aktivt stödja en politik i enlighet med Tobakskonventionen som ger goda förutsättningar för det lokala och regionala tobakspreventiva arbetet!

Margareta Pantzar, odförande Regionala gruppen, Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Lisa Skiöld, verksamhetschef, Barnombudet i Uppsala län

Ingrid Talu, ordförande Lärare mot Tobak

Lisa Klefbom, generalsekreterare Unga Drogförebyggare

Astrid Mäkitalo, ordförande Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län

Dag Söderberg, distriktsidrottschef Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland

Christer Janson, professor Lung- och Allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset och Läkare mot Tobak