Insändare Svar på insändare från Dick Åhman angående kostnader och intäkter för UL-trafiken.

Biljettintäkterna är en betydande del av de intäkter som behövs för att täcka UL-trafikens kostnader. Under 2018 uppgick biljettintäkterna till 665,7 miljoner kronor. I dagsläget skulle en nolltaxa innebära att dessa intäkter behöver täckas med skattepengar. Även om de årliga driftskostnaderna för biljettsystemet på cirka 10 miljoner kronor kunde tas bort återstår fortfarande cirka 550 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Av insändaren framgår inte vad Dick Åhman grundar sin åsikt på att många väljer att resa med bil istället för med kollektivtrafik på grund av ett krångligt biljettsystem. UL har inte den uppfattningen och i en undersökning där 6 000 upplänningar deltagit är det fler än tidigare som tycker att det är enkelt att köpa biljett.

Att kostnaderna för biljettsystem och den digitalisering som UL genomför skulle vara så stora att de i någon större grad påverkar biljettpriset stämmer inte.

Den enskilt största kostnaden är ersättning till de trafikföretag som anlitas av Region Uppsala för att köra buss- och tågtrafiken. Den uppgick 2018 till 1,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 75,6 miljoner kronor jämfört med 2017. Till viss del beror kostnadsökningen på att fler reser och trafiken behöver utökas. Men till största delen beror det på kostnadsökningar hos trafikföretagen som kompenseras enligt de avtal som finns.

Det är lätt att tro att ett sänkt biljettpris eller nolltaxa är det bästa sättet att få många fler att resa med kollektivtrafiken. Men både undersökningar och erfarenheter visar att ett väl anpassat utbud av trafik har större betydelse. Därför är det viktigt att fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i Uppsala län och för att göra det behövs en ekonomi i balans.