ENKÖPING

De fem senaste åren har Enköpings Hyresbostäder (EHB) redovisat positiva resultat - som pendlat från 6 miljoner till drygt 37 miljoner kronor för 2016.

När det gäller resultatet för 2016, som är en förbättring med knappt sju miljoner kronor jämfört med 2015, så beror det både på högre intäkter med även lägre kostnader, enligt Liselotte Tjernlund, ekonomichef på EHB. Företagets omsättning för 2016 uppgick till 261 miljoner kronor, vilket är en ökning med 15 miljoner jämfört med 2015.

Inflyttningen i lägenheterna i den tredje etappen i kvarteret Sadelmakaren (ligger nere vid Westerlundska gymnasiet) som skedde under 2016 har påverkat intäkterna positivt liksom uthyrningen av det tidigare äldreboendet på Ormvråksgränd till Migrationsverket. Under året ökade även uthyrningen av lediga parkeringsplatser.

Resultatet påverkas också positivt av att lånekostnaderna nu är förhållandevis låga för EHB.

– Låga räntekostnader gör det billigare att investera samt så ger utrymme till att lägga ännu mera resurser på att underhåll och renoveringar, förklarar Jennie Sahlsten VD för EHB.

De senaste åren har företaget också genomfört flera större renonveringsprojekt och genomfört stamrenoveringar och bytt ut de vattenledningar i koppar som funnits på många håll i fastighetsbeståndet.

– Bytet av kopparledningarna har nu gjort att vi har färre vattenskador i våra fastigheter, förklarar Jennie Sahlsten.

Under 2016 har personalkostnaderna ökat samtidigt som kostnaden för det underhåll som genomförts av olika entreprenörer minskat.

– Under förra året hade vi möjlighet att använda mera egen personal till underhållsarbetet, förklarar Liselotte Tjernlund.

De tre 13-våningshusen i kvarteret Sadelmakaren (132 lägenheter), ombyggnaden av Bahcos gamla huvudkontor och matsal till bostäder (cirka 140 lägenheter) och förskola för 120 barn samt renoveringarna av fastighetsbeståndet i Romberga är några av de projekt som EHB lägger mest kraft på de närmaste åren. Lite längre fram så planerar EHB för nya bostäder på Långgatan, vid Enöglaskolans närhet och i Örsundsbro.

– För att klara av kravet från vår ägare Enköpings kommun att vi årligen ska bygga 100 nya bostäder måste vi kontinuerligt utveckla nya bostadsområden, förklarar Jennie Sahlsten.