Markona har uppdraget att svara för allt som rör snöröjningen vid EHB:s fastigheter. De fakturor som det kommunala bostadsbolaget och Markona haft skilda uppfattningar om är från i februari och mars i år.

Från EHB:s sida har man hävdat att fakturabeloppen varit för höga samt att det varit oklart vilken typ av arbete Markona genomfört de aktuella månaderna.

Markona menar att fakturabeloppen motsvarar de arbetsinsatser man genomfört. Parterna har haft flera möten samt en omfattande mailkorrespondens under våren utan att kunna komma överens om de fakturerade beloppen.

– Vi har tidigare fått redovisningar från Markona vilken typ av insatser de gjort. De har vi inte fått de här månaderna, det gör det svårt för oss att bedöma rimligheten i fakturabeloppen, menar Jennie Sahlsten, VD på EHB.

Från Markonas sida menar man att det i avtalet mellan parterna inte står något om att några redovisningar av snöröjningsaktiviteter ska lämnas. Niklas Lindblad som är entreprenadschef på Markona konstaterar i ett mail den 3 juli till EHB att personal på företaget ändå valt att skicka snöröjningsrapporter. Lindblad konstaterar också att olika rutiner från Markonas sida skapat förvirring och oklarheter.

I mailkonversationen den 3 juli skriver Lindblad också att Markona kommer att skriva ner sina krav med cirka 330 000 kronor.

– Som kommunalt bolag har vi ett stort ansvar både mot kommunen och våra hyresgäster hur vi hanterar våra pengar. Eftersom vi ansett att fakturaunderlaget varit ofullständigt har vi bestridit det. Den överenskommelse som vi kommit fram till är vi nöjda med, då den ligger i nivå med vad vi betalat tidigare, säger Jennie Sahlsten.