På Broby backar intill grundskolan Futurum pågår just nu röjningsarbete för att återfå ett halvöppet hagmarksområde.

Enligt planen ska området hägnas in under våren 2019.

Det är ett av tre så kallade LONA-projekt som pågår i Håbo just nu.

– Det röjningsarbete som vi utför här är ett led i att öka den biologiska mångfalden i landskapet och göra tätortsnära natur mer tillgänglig för rekreation, säger kommunekologen Anett Wass till tidningen.

Under projektets gång har kommunen kontakt med djurägare.

– Det är meningen att som sedan ska skötas med betande djur.

Anett Wass berättar att det här är åtgärder som bidrar till att områdena blir mer tillgängliga för skolor och förskolor, men också att det blir ett rikare växt- och djurliv och att fornlämningar blir mer synliga.

I det här projektet ingår även att restaurera Klosterbacken vid Råby, som också ska förses med betesdjur.

LONA, den lokala naturvårdssatsningen, sker i samverkan med Upplandsstiftelsen.

Vilka är de övriga lokala projekten?

– Ett är uppe på Granåsen där vi driver ett informationsprojekt med bland annat lärarhandledningar och informationsskyltar för allmänheten. Det var meningen att det skulle avslutas vid årsskiftet, men fortsätter in på 2019, säger Anett Wass.

Ett tredje projekt handlar om våtmarker runt Stora Ullfjärden.

Det här är medel som har blivit beviljade innan 1 december förra året. Efter den statliga budget där naturvårdsinsatser minskar kraftigt finns inga sådana pengar.

Anett Wass säger att planeringen ändå fortsätter, för fler nya naturvårdsinsatser i Håbo, bland annat i Gröna dalen.