PFAS är ämnen som bryts ned långsamt eller inte alls och bedöms hälsofarliga och cancerframkallande. Det finns i mark- och grundvattnet i Uppsala och i flera andra städer och kopplas ofta till användningen av brandskum vid övningsområden för brandbekämpning. Kring svenska flygflottiljer har PFAS-föroreningar påvisats men de finns även i anknytning till andra områden som gamla brandstationer. Föroreningen i Uppsala upptäcktes 2012 i Stadsträdgårdens vattentäkt.

Det är kostnaderna för att hantera PFAS-föroreningar i Uppsala som stämningen gäller. Kostnaderna fram till nu och framöver beräknas uppgå till 225 244 417 kronor exklusive moms.

Rafael Waters (S) är ordförande för Uppsala vatten och avfall:

– Vi är inte överens med Försvarsmakten om att det är de har orsakat föroreningarna. Under flera år har vi haft samtal utan resultat. Vi behöver hjälp från rättslig instans för att komma framåt.

Waters säger också att han inte tycker att det är rimligt att Uppsalaborna ska stå för kostnaden för reningen av PFAS.

– Den vatten- och avfallsavgift som medborgarna betalar ökar delvis beroende på PFAS, men det är inte Uppsalaborna som har orsakat föroreningen.

Den sammanlagda kostnaden för Uppsala vatten sedan PFAS-föroreningarna uppdagades fram till nu beräknas i skadeståndsansökan uppgå till strax över 27 miljoner kronor. Provtagningar av grundvattnet 2015 i Uppsalaåsen och Jumkilsåsen visade då tydlig påverkan av PFAS i den senare. En omfattande ombyggnad av Bäcklösa vattenverk genomfördes samma år med ett reningssteg med aktivt kol som uppgick till närmare 3 miljoner kronor. Bara kostnaderna för aktivt kol har fram till november 2018 uppgått till över 7 miljoner kronor. Därutöver tillkommer kostnader för provtagning, teknisk utrustning, konsultarvoden och nya rör.

Uppsala vatten kommenterar den tekniska bakgrunden som också redovisas i stämningsansökan, men vill inte kommentera stämningen som sådan.

I stället hänvisar de till advokat Tomas Underskog. I en skriftlig kommentar till UNT skriver han:

”Syftet med stämningen är att kunna få ut den ersättning man anser sig berättigad till när motparten vägrar. Eftersom parterna inte kunnat enas om en lösning på ansvarsfrågan utom rätta så måste rättsliga åtgärder vidtas för att någon ersättning ska kunna erhållas för den skada som drabbar Uppsala Vatten.”

I ett mejl skriver Försvarsmaktens kommunikationsavdelning:

”Försvarsmakten har ännu inte yttrat sig över stämningsansökan från Uppsala vatten och avfall AB utan begärt anstånd hos domstolen till och med den 30 september. I och med att Försvarsmakten varken medgett eller bestridit stämningsansökan, än mindre angett skäl för sin inställning, kan vi inte uttala oss i ärendet.”

Sedvanlig kommunikation i form av yttranden och remisser pågår mellan Försvarsmakten, Försvarsinspektören, Fortifikationsverket, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län – men relationen mellan Uppsala vatten och Försvarsmakten övergår nu således i en rättstvist.

Uppsala vatten är ett av kommunens helägda bolag och är som sådant juridiskt åtskilt från kommunen.

Skadeståndsansökan är inlämnad till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Uppsala vatten yrkar även på ersättning för rättegångskostnaderna.

UNT har flertalet gånger sökt Försvarsmakten, men myndigheten vill i nuläget inte kommentera stämningen.