Det visar forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet i en studie som publiceras i cancertidskriften International Journal of Cancer.

– När bröstcancerdiagnosen är fastställd är det viktigt att hålla nere väntetidetiderna. Några få veckors väntan på operation verkar dock inte försämra prognosen, säger Fredrik Wärnberg, överläkare inom bröstcancerkirurgi vid Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

Studien bygger på uppgifter om drygt 7 000 kvinnor i Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion som opererades för bröstcancer någon gång under åren 2001 till 2008. Hälften av kvinnorna opererades senare än 27 dagar efter att de hade fått sin diagnos. För nästan var åttonde kvinna var väntetiden till operationen sex till nio veckor.

Artikelbild

| Fredrik Wärnberg

Under de nära nio år som kvinnorna i genomsnitt har följts upp efter canceroperationen dog 1 206 av dem, varav hälften i bröstcancer. När forskarna närmare granskade vilka som hade avlidit fann de klara samband mellan längre väntetider till bröstcanceroperationen och lägre överlevnad.

Upp till ungefär 20 dagars väntan på operation verkade visserligen inte alls påverka prognosen, men för väntetider därutöver var varje dags extra väntan kopplad till drygt en procents ökad risk för att dö under de närmaste nio åren.

Kvinnor som opererades sex veckor från sin bröstcancerdiagnos hade 26 procent högre dödlighet under uppföljningen jämfört med kvinnor som opererades efter tre veckor. I absoluta tal innebar detta att dödligheten totalt sett var 4,5 procentenheter högre – och dödligheten i bröstcancer 1,5 procentenheter högre – bland så sent opererade kvinnor än bland kvinnor som opererats efter tre veckor.

Sambandet mellan längre väntan på operation och sämre prognos var starkast för kvinnorna som hade de största tumörerna, men utan tecken på att cancern spritt sig till lymfkörtlarna.

Artikelbild

– För kvinnor vars bröstcancer hade upptäckts via den allmänna mammografihälsokontrollen, och som oftast hade små tumörer vid diagnosen, såg vi däremot inga skillnader i överlevnad kopplad till väntetider. När cancern redan vid diagnosen spridit sig till lymfkörtlarna spelade väntetiden till operation också mindre roll för de långsiktiga överlevnadschanserna, säger Fredrik Wärnberg.

Studien kan inte ge något säkert svar på frågan om varför längre väntetider till bröstcanceroperation är kopplad till sämre prognos, men enligt forskarna kan fler faktorer än själva fördröjningen av operationen ha betydelse för detta.

Artikelbild

| Framför allt för kvinnor med stora tumörer har tiden till operation betydelse för prognosen vid bröstcancer.

– Även om den primära behandlingen av de flesta fall av bröstcancer är kirurgisk kompletteras den oftast med andra behandlingar som till exempel strålning, cellgifter och antihormon. När operationen fördröjs innebär det som regel också att alla sådana kompletterande behandlingar försenas i motsvarande grad, säger Fredrik Wärnberg.

Sedan kvinnorna i studien opererades har väntetiderna till bröstcanceroperationer i Sverige överlag blivit kortare. Vid Akademiska sjukhuset opereras i dag fler än hälften av patienterna inom två veckor efter att de fått diagnosbeskedet.

– Detta är resultatet av en mycket effektiv och slimmad organisation. Som jag ser det gäller frågan i dag därför mer att säkerställa denna organisation än att ytterligare korta väntetiderna till operation, säger Fredrik Wärnbrg.

Att inte ha några väntetider alls betecknar han dock som omöjligt, och inte heller önskvärt.

– Efter diagnosen måste det göras en del ytterligare undersökningar och förberedelser. Patienterna måste också mentalt hinna anpassa sig till sin cancerdiagnos. De måste kunna ta in och bearbeta information för att bland annat kunna medverka till viktiga beslut om den kommande kirurgin, säger Fredrik Wärnberg.