Ett första förslag till detaljplan för skolutbyggnaden finns nu ute på samråd, då allmänhet, myndigheter och andra kan lämna synpunkter till kommunen.

I stora drag innebär förslaget att flera av dagens lokaler på skolområdet rivs och ersätts med nya. Planeringen har pågått länge. Nu är siktet inställt på en färdig detaljplan i höst, med möjlig byggstart för de första etapperna under nästa år.

– Vi har en skola som vi konstant får lappa. Även om alla gör det bästa av situationen så kommer en ny skola att bli mer välkomnande och ge oss helt andra pedagogiska möjligheter. Det är fantastiskt roligt, säger Jenny Westergren, rektor vid Bälinge skola.

Utbyggnaden sker bland annat för att möta den förväntade befolkningsökningen på orten. Om förslaget genomförs ökar antalet platser på skolan från dagens 430 elever till cirka 630 elever, med ett maxtak på 700 elever. Genom att bygga högre skolhus än i dag kan fler personer få plats, samtidigt som stora delar av den befintliga skolgården inte behöver bebyggas, enligt planförslaget. I norra delen av skolområdet föreslås nya lokaler få en höjd som motsvarar vanliga trevåningshus.

Fler elever kommer att innebära mindre gårdsyta per elev, men enligt förslaget klarar även en utbyggd skola Boverkets rekommendationer på 30 kvadratmeter friyta per elev med god marginal. Enligt planförslaget är många av dagens byggnader i dåligt skick. Byggplanerna innehåller bland annat en ny skolbyggnad och nytt kök och matsal. Dagens sammanbyggda idrottshallar kan bli ersatta med en ny hall.

Två äldre träbyggnader – det gamla skolhuset från 1847 och folkskolan från 1928 – kommer att bevaras och får skyddsbestämmelser mot rivning och förvanskning, om förslaget klubbas.

I förslaget ingår också att parkeringsplatser längs Allmänningsvägen tas bort och ersätts med nya p-platser för att hämta och lämna vid skolan. En befintlig gång- och cykelväg dras om för att komma närmare skolan och bli mer trafiksäker.

Bland de knäckfrågor som behöver lösas innan utbyggnaden kan starta finns lokaler för elever och personal under ombyggnadstiden. Inga beslut är ännu fattade men mycket talar för att undervisningen får ske i tillfälliga moduler. Rektor Jenny Westergren har goda förhoppningar om att elever och personal inte ska behöva flytta särskilt långt under byggtiden:

– Vi utgår ifrån att det blir någonstans i Bälinge, säger hon.

Förslaget till utbyggnad är nu ute på samråd fram till 27 maj. På kvällen den 13 maj håller kommunen ett öppet möte i skolans matsal om planerna.