LÄS MER: Stora protester mot deponiplaner

– Vi har låtit Bjerking AB göra en miljöprövning när det gäller buller, damm och vatten och den visar att vi klarar de miljökrav som ställs, säger Börje Holmgren som grundat företaget.

Anledningen till att bolaget vill förlägga deponin i Fullerö är att det finns ett behov av att kunna deponera överskottsmassor från alla byggen som pågår i Uppsala.

– Det innebär att vi inte behöver göra långa transporter och det är bra för miljön. Det är brist på plats för deponier. De som finns vid Vedyxa och 55:an efter Enköpingsvägen nyttjas redan idag till bristningsgränsen och vissa är dessutom snart fulla, säger han.

Enligt Connie Box från Bjerking AB, som hållit i de utredningar som gjorts, har platsen valts utifrån kommunens översiktsplan.

– Uppsala kommuns miljöförvaltning har varit med i processen från början och har tillsammans med länsstyrelsen kommit fram till att den planerade verksamheten är sådan som avses i kommunens översiktsplan. Mot bakgrund av det anser Börje Holmgrens Åkeri att det är märkligt att kommunen plötsligt svängt i frågan, säger han.

När det gäller själva deponin så anser han att de närboendes oro är obefogad.

– Jag kan förstå att folk känner oro. Men vi har gjort bullerberäkningar som visar att verksamheten inte kommer att överskrida gällande gränsvärden och man kommer att bygga upp en bullervall mot bebyggelsen i söder. Om området skulle utnyttjas för handel och industri så kommer de som bor i närheten ändå att drabbas av buller, ökad trafik och annat som kan upplevas som störande, säger Connie Box.

Men 200 - 300 meter från bostäder, är inte det nära?

– Det är nära och jag kan tycka att det är konstigt att kommunen har givit bygglov så nära ett område där man ska ha industriverksamhet. De som köpt hus nyligen har nog inte informerats om det, säger Connie Box.

När det gäller oron för sprängningar påpekar han att det inte kommer att sprängas mer än ett par gånger per år och då med små salvor. Bergkrossning ska bara ske under någon månad.

– Man kommer att tungtäcka sprängningen så att sten varken flyger mot bebyggelsen eller E4. När det gäller damm är kraven högt ställda av arbetsmiljöskäl, så det innebär att åtgärder kommer att vidtas långt innan kringboende kommer att uppleva problem, säger Connie Box.

Risken för översvämning ska minimeras genom att en sedimentationsdamm byggs på deponiområdet. Via den ska vattenmängden kunna regleras.

Börje Holmgren påpekar att även om kommunen vill använda marken för industrier så måste den göras i ordning.

– Marken är mycket ojämn och full av stenblock. Det kräver stora insatser. När vi är klara så kommer det att vara en stor hårdgjord yta som man direkt kan bygga på, säger han.