Sigtuna kommun befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge trots högkonjunktur med låg arbetslöshet och låga räntor. Det dukade bord som socialdemokraterna säger att de lämnat efter sig, är dukat med ett effektiviseringskrav på 80 miljoner kronor, en låneskuld på 1,5 miljarder kronor och ett investeringsbehov under de kommande tre åren på ytterligare drygt 1 miljard.

Koalitionen har ett hårt arbete framför sig där vi måste ha mod och förmåga att göra tuffa prioriteringar för att få budgeten i balans. Vår budget har fokus på kärnverksamheterna och den service som invånarna behöver runtom i hela kommunen.

Som en direkt följd av den stora inflyttningen de senaste åren får barn- och ungdomsnämnden, trots det svåra utgångsläget, ett tillskott på 42,6 miljoner kronor. Tillsammans med det nya skolutvecklingsprogrammet som prioriterar kunskap, trygghet, studiero och medarbetare, kommer detta ge bättre förutsättningar för elevernas lärande. Även äldre- och omsorgsnämnden är i behov av ökade resurser och får ett tillskott på 18 miljoner. Här ska bland annat åtgärder tas fram för att motverka isolering och främja sociala kontakter för våra äldre. Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs 6 miljoner kronor och kommer bland annat att tillsätta två fältsekreterare.

I budgeten har vi ett mycket tydligt miljö- och klimatperspektiv som utgångspunkt i all planering. Stor vikt läggs på långsiktig ekologisk hållbarhet i stadsbyggnad, alla beslut och verksamheter. Värdefull natur skyddas och den närodlade maten ska utökas i skolor och förskolor.

Mätningar visar att otrygghetskänslan breder ut sig i hela kommunen. Inom ramen för projektet Trygga Sigtuna genomför vi därför stora satsningar på att öka tryggheten. Exempel på konkreta åtgärder är etablering av ett trygghetscenter centralt i Märsta, fler ordningsvakter och fältarbetare, kamerabevakning på utsatta platser och långsiktiga satsningar inom stadsplanering genom till exempel Bo Trygg 2030. Vi gör också en omstart av Valstasatsningen.

Koalitionen lägger nu en budget med fokus på att göra Sigtuna till en attraktiv och bättre kommun att bo, leva och arbeta i. Med en mer försiktig utbyggnadstakt som utgår från ekonomisk, ekologisk, demokratisk och social hållbarhet kan vi skapa en god balans i en framtidskommun.